Γενικά

  1. Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης του Ιστότοπου»), τους οποίους οι χρήστες / επισκέπτες του δικτυακού τόπου θεωρείται ότι τους έχουν διαβάσει προσεκτικά και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα με τη χρήση του και μόνο.
  2. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί για λογαριασμό της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που εδρεύει στην Ελλάδα και απευθύνεται αποκλειστικά και σε επισκέπτες οι οποίοι έχουν ρητά δηλώσει κατά την είσοδό τους στον δικτυακό τόπο ότι είναι άνω των 18 ετών. Οι ανήλικοι ρητά απαγορεύεται να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.
  3. Οι Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου.
  4. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου ενημερώνοντας αυτό το κείμενο. Οι χρήστες / επισκέπτες του δικτυακού τόπου δεσμεύονται από τις όποιες τυχόν τέτοιες αναθεωρήσεις.
  5. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει ολικά ή τμηματικά τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό του. Επίσης, η λειτουργία του δικτυακού τόπου ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή η χρήση του να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά λόγω γεγονότων που είναι εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.
  6. Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την καλή συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών/επισκεπτών της, την κατάσταση των δικτύων επικοινωνίας, τον αριθμό των ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο την ίδια χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες και για το λόγο αυτό μπορεί ο δικτυακός τόπος να μη λειτουργεί είτε καλά είτε καθόλου ή μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει ως σκοπό την παροχή γενικών εταιρικών πληροφοριών σχετικά με την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Θα αναρτάται περιεχόμενο που αφορά στην εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ή στον Όμιλο της PMI εν γένει και ειδικότερα σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, τις δημόσιες σχέσεις, την αναζήτηση ανθρωπίνου δυναμικού και την ανακοίνωση πλήρωσης θέσης ευθύνης, την ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές συνεργασίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και τυχόν σεμινάρια, οικονομικές εξελίξεις, αποτελέσματα ερευνών και στατιστικών στοιχείων, επιστημονικά δεδομένα κλπ. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για απλή ενημέρωσή σας και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εξειδικευμένες συμβουλές ή προτροπή προς αγορά συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς το εν λόγω περιεχόμενο σε καμία περίπτωση δεν συνιστά προώθηση ή διαφήμιση προϊόντων της Παπαστράτος ή του Ομίλου, αλλά απλώς επιχειρηματικά νέα με στόχο την ενημέρωση του κοινού για εξελίξεις της αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την εταιρεία ή τον Όμιλο. Η Παπαστράτος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία δύναται να επέλθει σε χρήστη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την ιστοσελίδα που τηρεί η Παπαστράτος ή που αναρτήθηκε σε αυτή η οποία χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο πλην των αναφερόμενων ανωτέρω

Χρήση υλικού στον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος (συμπεριλαμβανομένων όλων των περιεχομένων του) είναι ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλων χωρών. Σας εξουσιοδοτούμε να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο και να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε αντίγραφα του υλικού του δικτυακού τόπου για προσωπική, μη δημόσια, μη εμπορική χρήση μόνο, αρκεί να μην αφαιρείτε οποιεσδήποτε δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες δηλώσεις που εμφανίζονται στο υλικό που εκτυπώνετε ή κατεβάζετε. Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, εμφανίσετε ή μεταδώσετε άλλως οποιοδήποτε υλικό του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. Συμφωνείτε επίσης να μην τροποποιήσετε, πωλήσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε οποιοδήποτε υλικό του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως και μέσω της μεταφόρτωσης του υλικού, ούτε θα καταστήσετε το υλικό άλλως διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Εμπορικά σήματα

Ο παρών δικτυακός τόπος φέρει λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, της PMI ή έχουν λάβει άδεια από αυτές. Ο δικτυακός τόπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων. Όλα τα εν λόγω εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και συμφωνείτε να μην τα χρησιμοποιήσετε ή εμφανίσετε με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος.

Google Analytics

Το Google Analytics, που ανήκει στην Google, Inc («Google»), χρησιμοποιείται από τον παρόντα δικτυακό τόπο και είναι ένα μέσο για να παρακολουθούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου που παρέχει η Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον δικτυακό τόπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στην Google και θα αποθηκεύονται από αυτήν σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον σκοπό της αξιολόγησης της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, της σύνταξης αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου για φορείς εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων και της παροχής άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και της χρήσης του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο, ή εφόσον οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με οποιοδήποτε άλλο δεδομένο το οποίο κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του παρόντος δικτυακού τόπου. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Αποποιήσεις ευθύνης

Αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή τερματισμού της πρόσβασής σας στον δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η Philip Morris International Inc., και όλες οι θυγατρικές της PMI ρητά αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές, ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί δυνατότητας εμπορικής διάθεσης, ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και τυχόν εγγυήσεις ότι το υλικό στον δικτυακό μας τόπο δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα, ότι η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο θα γίνεται χωρίς παρεμβάσεις ή σφάλματα, ότι ο δικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής ή ότι οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου θα είναι πλήρεις, ακριβείς ή επίκαιρες.

Εάν κάνετε λήψη υλικού από τον παρόντα δικτυακό τόπο, αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά την κρίση σας και με ευθύνη σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημία του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προέκυψε από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, την οποία λαμβάνετε από την Philip Morris International Inc, από οποιαδήποτε θυγατρική της PMI ή μέσω ή από τον δικτυακό τόπο δεν δημιουργεί εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Συμφωνείτε ότι οι σύνδεσμοι από τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ενδέχεται να σας εκθέσουν σε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό ή απαράδεκτο και ότι, από αυτή την άποψη, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με δική σας ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ούτε η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ούτε η Philip Morris International Inc., ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της (συμπεριλαμβανομένης της Philip Morris International Management SA), ούτε τρίτοι φορείς παροχής περιεχομένου δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, αποθετική, κυρωτική ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που σχετίζεται ή προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από τον παρόντα δικτυακό τόπο από οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις μας, έπειτα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία μας αποστέλλετε. Αυτές περιλαμβάνουν ζημίες για σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές, ελαττώματα, καθυστερήσεις, ιούς υπολογιστών, απώλειες κερδών, απώλειες δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποίηση των αρχείων και των δεδομένων σας, καθώς και κάθε άλλη υλική ή άυλη απώλεια. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα από το αν η αξίωση κάλυψης των ζημιών γίνεται υπό τους όρους μιας σύμβασης, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή άλλως, και ακόμα και αν εμείς ή οι αντιπρόσωποί μας έχουμε δείξει αμέλεια ή έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

Η ευθύνη σας

Αν προκαλέσετε τεχνική διακοπή του δικτυακού τόπου ή των συστημάτων μετάδοσης του δικτυακού τόπου σε εσάς ή σε άλλους, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλες τις ζημίες, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των δικαστικών εξόδων) τα οποία θα προκύψουν ή θα προκληθούν από την εν λόγω διακοπή.

Δικαιοδοσία

Ο παρών δικτυακός τόπος τελεί υπό τη διαχείριση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην Ελλάδα. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αποδέχεστε αμετάκλητα ότι υπόκεισθε στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για κάθε προσφυγή με σκοπό την επιβολή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Αναγνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν να αποκτήσετε πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο από οποιαδήποτε δικαιοδοσία στον κόσμο, αλλά δεν έχουμε καμιά πρακτική δυνατότητα να αποτρέψουμε μια τέτοια πρόσβαση. Ο παρών δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των θυγατρικών της Philip Morris International, Inc. διεξάγονται σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και συμμορφώνονται με τους νόμους των αντίστοιχων δικαιοδοσιών στις οποίες λειτουργούν οι εν λόγω θυγατρικές. Εάν οποιοδήποτε υλικό στον παρόντα δικτυακό τόπο ή η χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς αντιβαίνουν στους νόμους της περιοχής όπου βρίσκεστε κατά την πρόσβασή σας σε αυτόν, ο δικτυακός τόπος δεν προορίζεται για εσάς και σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο. Είστε υπεύθυνοι να ενημερώνεστε για τους νόμους που διέπουν την περιοχή δικαιοδοσίας σας και να συμμορφώνεστε με αυτούς.