ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Η Ομάδα Διακυβέρνησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

Αναγνωρίζοντας την αξία της ομαδικής δουλειάς σε ένα στρατηγικό στόχο, στον οποίο εμπλέκονται όλα τα τμήματα της εταιρίας, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Διακυβέρνησης για θέματα Bιώσιμης Ανάπτυξης.

H Sustainability Governance Team της Παπαστράτος

H Sustainability Governance Team της Παπαστράτος

Κείμενο για mononews.gr (αναδημοσίευση)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα. Η αυξανόμενη συγκέντρωση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην ατμόσφαιρα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου αλλά και στην αύξηση της συχνότητας καταστροφικών φαινομένων όπως με πυρκαγιές και πλημμύρες.

Η Συνθήκη του Παρισιού, που υπεγράφη το 2015, αποτελεί μια παγκόσμια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της απειλής, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ και τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5 °C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συμμετέχει στη δέσμευση της PMI για ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών ΑΦΘ έως το 2040 (Scope 1, 2 και 3), πρωτοβουλία η οποία έχει εγκριθεί από το Science Based Targets Initiative (SBTi) και ευθυγραμμίζεται με το πλάνο δράσης για το σενάριο περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 °C.

Μέσω της ανάλυσης των κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής και τις σαφείς δομές διαχείρισης και διακυβέρνησης, δεσμεύεται για:

* Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της όσον αφορά τις εκπομπές αερίων μέχρι το 2025, αλλά και κατά μήκος της εφοδιαστικής της αλυσίδας μέχρι το 2040.

* Την αντιστάθμιση των υπόλοιπων εκπομπών ΑΦΘ όταν η μείωσή τους δεν είναι δυνατή, μέσω της αγοράς πιστοποιητικών αντιστάθμισης των ανθρακικών εκπομπών.

Ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, είναι η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος κατά 20% έως το 2025 (έτος βάσης το 2020). Παράλληλα, στοχεύει να µειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την παραγωγική της λειτουργία κατά 7,8% µέχρι το 2024 (έτος βάσης 2021), ανά µονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Sustainability Governance Team

Αναγνωρίζοντας την αξία της ομαδικής δουλειάς σε ένα στρατηγικό στόχο, στον οποίο εμπλέκονται όλα τα τμήματα της εταιρίας, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Διακυβέρνησης για θέματα Bιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Governance Team).

Η ομάδα από το 2023 ενισχύθηκε με νέο μέλος τον Γιώργο Ρίσκα, Διευθυντή Στρατηγικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και αποτελείται από 8 μέλη:

▪️ Σπύρος Θέµελης, Νοµικός Σύµβουλος

▪️ Μαρία Δημοπούλου, Επικεφαλής Βιωσιμότητας PMI Ευρώπης (Head EU Sustainability Engagement)

▪️ Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιµότητας στο εργοστάσιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

▪️ Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας Εμπορικής Οργάνωσης

▪️ Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια Marketing & Εμπορικού

▪️ Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα

▪️ Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων

▪️ Γιώργος Ρίσκας, Διευθυντής Στρατηγικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Η Οµάδα συνεδριάζει τακτικά σε μηνιαία βάση (αλλά και εκτάκτως όταν υπάρχει ειδική ανάγκη) και συζητά θέματα που σχετίζονται με τους βασικούς πυλώνες ESG και τα αντίστοιχα KPIs που έχουν τεθεί, µε στόχο να καταγράφεται η πρόοδος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ετήσιες προτεραιότητες της εταιρείας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η Ομάδα συμβάλλει στον καθορισμό, την προετοιμασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Στόχος της είναι να συντονίσει τις προσπάθειες της εταιρείας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που προωθούν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Ομάδας συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, αποτυπώνουν την απόδοση της αγοράς σε σχέση με τα KPIs στο βασικό εργαλείο παρακολούθησης της PMI, το Sustainability Scorecard, ενώ συμβάλλουν στην αναθεώρηση των ουσιαστικών θεμάτων (Materiality Analysis) της εταιρείας.

Ανταποκρινόμενη στις αναγκαιότητες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, η Ομάδα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την εναρμόνιση της Ανάπτυξης στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας.

Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή της ομάδας στον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς αφουγκράζεται τις απόψεις και ανησυχίες τους προκειμένου να τις ενσωματώνει στη στρατηγική και τον σχεδιασμό της εταιρείας. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο ενδεχόμενα προβλήματα και κρίσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. Με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση, τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε σχετικές εκπαιδεύσεις (trainings), ενώ εκπροσωπούν την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ως πρεσβευτές σε δράσεις εθελοντισμού, συνέδρια και απονομές βραβείων.

Επιπλέον, η Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα Bιώσιμης Ανάπτυξης επικοινωνεί στην Ομάδα Διοίκησης κρίσιμες ανησυχίες που μπορεί να προκύπτουν αναφορικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείρισή τους, εφόσον αυτά προκύπτουν.

Η βιωσιμότητα όμως δεν είναι μόνο στρατηγική και καλές προθέσεις, αλλά μια καθημερινή πρακτική ένας τρόπος λειτουργίας που αφορά κάθε δραστηριότητα και κάθε τμήμα της εταιρείας. Η σύνθεση της ειδικής αυτής Ομάδας της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εξασφαλίζει ότι όλες οι πτυχές της εταιρείας, η κουλτούρα της, η εμπορική λειτουργία και η παραγωγή των προϊόντων της είναι ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική βιωσιμότητας.

Σπύρος Θέµελης, Νοµικός Σύµβουλος

«Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εδώ και 3 χρόνια δημοσιεύουμε ήδη Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όλα τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία μας. Στόχος είναι η θετική συμβολή στην προσπάθεια να γίνει η Ευρώπη η πρώτη Κλιματικά Ουδέτερη Ήπειρος το 2050. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία που τίθεται σε εφαρμογή από 01.01.2024 είναι η Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) και αφορά την υποχρέωση των εταιρειών να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις, όπου με διαφάνεια να μοιράζονται τις επιδόσεις τους στο ESG. Όμως αυτή είναι η πρώτη μόνο από τις πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν και άλλες, εξίσου σημαντικές.

Ενδεικτικά:

Οδηγία για την τεκμηρίωση και επικοινωνία συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ισχυρισμών (Green claims), Οδηγία για την εμπέδωση βιώσιμης και υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς (corporate sustainability due diligence). Ο ελληνικός κλιματικός νόμος, επίσης, είναι σε ισχύ εδώ και αρκετούς μήνες. Παρακολουθούμε από κοντά τις επερχόμενες εξελίξεις και δημιουργούμε την υποδομή για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την προσαρμογή των διαδικασιών και των πολιτικών μας, όπου κρίνεται απαραίτητο. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε μπροστά από τις εξελίξεις και εργαζόμαστε αδιάκοπα για να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε με επιτυχία τις νέες προκλήσεις».

Μαρία Δημοπούλου, Επικεφαλής Βιωσιμότητας PMI Ευρώπης

«Πριν επιβληθεί από οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία, υιοθετήσαμε τη λογική της διαφανούς, δεσμευτικής και δημόσιας στρατηγικής.

Γιατί, τόσο για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όσο και για τη Philip Morris International, η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.

Ο μετασχηματισμός της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι η απτή απόδειξη της απόλυτης σύνδεσης μεταξύ βιωσιμότητας και εταιρικής στρατηγικής. Η ανάδειξη των επιταγών του ESG σε στρατηγικούς πυλώνες επιχειρηματικής δράσης μπορεί, με μεθοδικότητα και σωστή διαχείριση, να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αντανακλά με μετρήσιμο τρόπο το αποτύπωμά μας σε Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση. Παράλληλα, είναι ο δικός μας τρόπος να αυτοαξιολογούμαστε και να αναμε τριόμαστε, ανοιχτά και ειλικρινά, όχι τόσο με τους στόχους που πετύχαμε όσο με αυτούς που θα πετύχουμε.

Η αφετηρία του τι θα πετύχουμε εντοπίζεται σε εμάς τους ίδιους και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τις αρχές της βιωσιμότητας στην καθημερινότητά μας, σε όλες τις θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία της ομάδας διακυβέρνησης για τη Βιωσιμότητα, μιας ομάδας με μέλη από όλα τα νευραλγικά τμήματα της εταιρείας, έχει ακριβώς αυτό ως έναν από τους βασικούς της στόχους: οι συμμετέχοντες να λειτουργούμε ως οι πρεσβευτές του οράματός μας, για να μεταδώσουμε σε όλους τους ανθρώπους μας την αξία της ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και Philip Morris International σημαίνει πρωτοπορία και καινοτομία σε όλους τους πυλώνες της δραστηριότητάς μας. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, μέσα από τον δύσκολο δρόμο της συνέπειας και της μεθοδικής δουλειάς σήμερα, προς όφελος όλων αύριο. Με πράξεις, φυσικά. Με δράσεις και προγράμματα που αναδεικνύουν τη σημασία και την επιρροή που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις στον δρόμο της κοινωνίας για ένα μέλλον προς το καλύτερο. Αρκεί να θέλουν».

Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιµότητας (εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)

«H συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου της δράσης μας, είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, εντός του 2023 δρομολογούμε τη νέα πράσινη επένδυσή μας, ένα μεγάλο εγχείρημα για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου μας και την ενεργειακή αναβάθμισή του συνολικά.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το 2025. H υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί κλειδί για το βιώσιμο μέλλον.

Αποδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευσή μας, είμαστε μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λάβαμε τη διεθνή πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0, και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού τόσο εντός των εγκαταστάσεών μας όσο και συνολικά στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου όπου δραστηριοποιούμαστε.

Όραμά μας είναι, με όχημα τις καινοτόμες επιχειρηματικές και επενδυτικές μας πρωτοβουλίες, να ενώνουμε δυνάμεις για τη διαχείριση κάθε προβλήματος και πρόκλησης, ιδιαιτέρα στο πεδίο της βιωσιμότητας και της αειφορίας που αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας Εμπορικής Οργάνωσης

«Επί εννέα δεκαετίες στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, τα θέματα που αφορούν την πολυσυλλεκτικότητα και συμπερίληψη αποτελούν σταθερή προτεραιότητα και η πολιτική ίσων αμοιβών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης δεσμευτήκαμε δημόσια πώς μέχρι το τέλος του 2023 το 40% των διευθυντικών θέσεων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ θα καλύπτεται από γυναίκες και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου πριν το τέλος του 2022. Το 2018, γίναμε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Equal Salary Certification, την οποία έκτοτε ανανεώνουμε κάθε χρόνο μέσα από μία απαιτητική, ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης των διαδικασιών μας.

Δεν είναι απλά μια λογιστική άσκηση επί χάρτου. Είναι ένα ουσιώδες cultural audit που αποδεικνύει την εξάλειψη προκαταλήψεων σε όλες τις διαστάσεις της λειτουργίας μας – από την επικοινωνία μέχρι την ανάπτυξη και αξιολόγηση ταλέντου και φυσικά στο τέλος και τις αμοιβές.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για μια ανθρωποκεντρική εταιρική κουλτούρα, όπου όλες οι φωνές ακούγονται και το ηγετικό μας προφίλ υποστηρίζει τις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων μας, εντάσσουμε στη στρατηγική μας θέματα ευεξίας.

Αυτό περιλαμβάνει τον εκμοντερνισμό πάγιων πολιτικών αλλά και τη δημιουργία προγραμμάτων που ικανοποιούν τα θέλω και τις ανάγκες διαφορετικών γενεών στους πυλώνες ψυχικής και σωματικής υγείας αλλά και της αυτοεκπλήρωσης. Αυτό μας επιτρέπει να συνυπάρχουμε αρμονικά και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον».

Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια Marketing & Εμπορικού

«Η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων αποτελεί διαχρονικά απαράβατο κανόνα και αρχή της εμπορικής διάθεσης και προώθησης των προϊόντων μας και, παράλληλα, απαγορεύεται από το νόμο. Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, αναγνωρίζουμε την ευθύνη που φέρουμε κι εμείς ως προς αυτό.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση σε προϊόντα νικοτίνης – τσιγάρα, άλλα καιόμενα προϊόντα καπνού και εναλλακτικά προϊόντα που είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν νικοτίνη, όπως ηλεκτρονικά τσιγάρα και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Έτσι, επιβάλλουμε στους εαυτούς μας αυστηρούς κώδικες μάρκετινγκ, φροντίζοντας οι συνάδελφοί μας και οι συνεργάτες μας να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και σχεδιάζοντας προσεκτικά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας».

Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα

«Η βιωσιμότητα είναι θεμέλιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα Διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ διασφαλίζει ότι οι ενέργειες της εταιρείας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με την ESG στρατηγική μας και ότι αυτές οι περιοχές δράσεων αξιολογούνται με μετρήσιμους δείκτες και δημοσιοποιούνται με διαφάνεια μέσω της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξής μας.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για μια ακόμη χρονιά, με βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της την επιστημονική έρευνα και την σύγχρονη τεχνολογία, επένδυσε στα καινοτόμα, μη καιόμενα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι δεν διακόπτουν το κάπνισμα.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2022 το 70% των εσόδων της προήλθε από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού με τον αριθμό των ενήλικων καπνιστών που έχουν κάνει την αλλαγή στα προϊόντα αυτά να φτάνει τους 430.000. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εξήγαγε το 90% της παραγωγής της σε 20 αγορές του εξωτερικού και συνεισέφερε 1 δισεκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το 2022».

Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων

«H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας “Εναλλακτική Διαχείριση Φίλτρων Καπνικών Προϊόντων” η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης προϊόντων καπνού με φίλτρο και φίλτρων που περιέχουν πλαστική ύλη.

Το Σύστημα αυτό θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τη σωστή απόρριψη των εν λόγω προϊόντων. Επίσης, θα αναλάβει το κόστος δράσεων καθαρισμού και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων καθώς και το κόστος συλλογής των αποβλήτων που απορρίπτονται στα δημόσια συστήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες καπνικών προϊόντων και αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΚ 2019/904)».

Γιώργος Ρίσκας, Διευθυντής Στρατηγικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

«Βασικός παράγοντας στη σχεδίαση και εκτέλεση της στρατηγικής της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας, τόσο σε ατομικό επίπεδο μέσω των ανθρώπων μας που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πλάνων μας, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, μέσω του αντίκτυπου που έχουν οι ενέργειές μας στο κοινωνικό σύνολο.

Η επένδυση σε προγράμματα ευημερίας (well-being) και δημιουργίας ισότιμου περιβάλλοντος, που ενσωματώνει χωρίς διακρίσεις όλους τους υπάλληλους, συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Αντίστοιχα, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών επηρεάζει θετικά τόσο το περιβάλλον όσο και τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας μέσω μείωσης κόστους.

Εξίσου σημαντική είναι η ενσωμάτωση ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών στο σύνολο των συναλλαγών μας με τους συνεργάτες μας, ενισχύοντας κατά αυτό τον τρόπο την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας από το κοινωνικό σύνολο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο άρρηκτα δεμένοι είναι οι επιχειρηματικοί μας στόχοι με τη σχεδίαση και ανάληψη δράσεων για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία».

3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αποτελεί παράδειγμα στην ανάληψη ευθύνης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι πράξεις της ορίζουν κάθε δραστηριότητα, λειτουργία και ενέργειά της και η εταιρεία έχει σταθερά στραμμένο το βλέμμα πάντα #prostokalytero της επιχείρησής, των ανθρώπων, της κοινωνίας και της χώρας.

Την πορεία αυτή αποδεικνύει η εταιρεία από το 2017, όταν ξεκίνησε τον ριζικό της μετασχηματισμό από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας με οδηγό την επιστήμη και όραμα μία Ελλάδα και έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο, επενδύοντας, έως το 2022, πάνω από μισό δισεκ. ευρώ, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και διευρύνοντας το δίκτυο εξαγωγών των προϊόντων της σε 20 χώρες.

Το 2021, ανακοίνωσε ότι η βιωσιμότητα θα αποτελεί την κινητήριο δύναμή της, που θα ορίζει και θα προσδιορίζει κάθε δράση και κάθε ενέργειά της. Αυτό συνεχίζει με την 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία δεν αποτελεί απλώς απολογισμό αυτών που έκανε μέχρι σήμερα, αλλά πυξίδα για αυτά που θα πράξει για να χτίσει το αύριο. Με διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στρατηγική της, τις επιταγές του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Η Ενιαία Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί τμήμα της εταιρικής στρατηγικής της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι η ίδια η εταιρική της στρατηγική.

Το 2022 η εταιρεία πέτυχε, το 70% των εσοδών μας να προέρχεται από «εναλλακτικά» μη καιόμενα προϊόντα καπνού.

Επενδύσεις προς τη Βιομηχανία του Μέλλοντος

Το 2023 ξεκίνησε η νέα εποχή́ της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προς τη «Βιομηχανία του Μέλλοντος», με νέα μεγάλη επένδυση 200 εκατ. ευρώ που θα μετατρέψει το εργοστάσιο του Ασπροπύργου σε ένα υπερσύγχρονο «megaplant», με 300 νέες θέσεις εργασίας και αξία εξαγωγών 300 εκατ. ευρώ, ετησίως.

Επιπλέον, δρομολογήθηκε η υλοποίηση της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης στην ιστορία της, ύψους 10 εκατ. ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές των εγκαταστάσεών της, αντλιών θερμότητας, καθώς και -βιομηχανικού τύπου -ηλεκτρικού boiler. Στόχος, με ορίζοντα το 2025, ο περιορισμός της χρήσης ορυκτών καυσίμων και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30%.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 3ης Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, o Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, σημείωσε: «Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτοντας στο επίκεντρο της δράσης μας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, παράγοντας αξία όχι μόνο για το οικοσύστημα εντός του οποίου λειτουργούμε αλλά και για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα. Με την πραγματοποίηση επενδύσεων που ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, έως το 2022, τη δημιουργία εκατοντάδων νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την επέκταση του δικτύου εξαγωγών των προϊόντων μας σε 20 χώρες, αποδεικνύουμε με πράξεις ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς το καλύτερο, για όλους. Η 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί απολογισμό αυτών που κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά πυξίδα για αυτά που θα συνεχίσουμε να πράττουμε αύριο».

Στην 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτυπώνονται αναλυτικά, με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα και τεκμηρίωση, οι στόχοι που υλοποίησε η εταιρεία μέσα στο 2022 καθώς και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) της επιχειρηματικής λειτουργίας της, σε συνάρτηση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση). Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Απολογισμών Βιωσιμότητας των νέων προτύπων GRI Universal Standards (GRI 1, GRI 2, GRI 3) και GRI Topic Standards, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000ΑΡ (2018), το οποίο διασφαλίζεται με το ΑΑ1000ASv.3.

Τα κυριότερα σημεία της περιλαμβάνουν:

Κοινωνία

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, για μια ακόμη χρονιά, με βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της την επιστημονική έρευνα και την σύγχρονη τεχνολογία, επένδυσε στα καινοτόμα, μη καιόμενα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι δεν διακόπτουν το κάπνισμα. Αναλυτικότερα, το 2022:

▪️80% των συνολικών εμπορικών δαπανών της εταιρείας αφορούσε την προώθηση και πώληση εναλλακτικών προϊόντων καπνού.

▪️70% των εσόδων της προήλθε από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.

▪️Ο αριθμός των ενήλικων καπνιστών που έχουν κάνει την αλλαγή σε IQOS έφτασε τους 430.000.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της, με γνώμονα τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ισότητας και συμπερίληψης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, την προηγούμενη χρονιά η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ προχώρησε σε:

▪️Δημιουργία 391 νέων προσλήψεων, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αύξηση του προσωπικού κατά 32% σε σχέση με το 2021.

▪️100.000 ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονα συστήματα.

▪️Επενδύσεις ύψους € 600.000 για κοινωνική συνεισφορά σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας.

Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε για 3η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση EQUAL SALARY, μια έμπρακτη απόδειξη ότι διασφαλίζει ίσες αμοιβές και ευκαιρίες, σε όλους τους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ συνέχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται δυναμικά και το 2022. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε θετική πορεία σε πολλαπλά επίπεδα:

▪️Εξήγαγε το 90% της παραγωγής της σε 20 αγορές του εξωτερικού.

▪️Συνεισέφερε 1 δισεκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το 2022.

▪️Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της εταιρείας «Εναλλακτική Επεξεργασία Φίλτρων Καπνικών Προϊόντων Α.Ε.».

▪️Διακρίθηκε για 8η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα από το Top Employer Institute.

Και, πλέον, αποτελεί το Διοικητικό Κέντρο της Philip Morris International για 12 χώρες στη νότιο-ανατολική Ευρώπη.

Περιβάλλον

Έχοντας ως κεντρικό άξονα της επιχειρηματικής και επενδυτικής της στρατηγικής την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ υλοποίησε μια σειρά από καινοτόμες δράσεις κατά τη διάρκεια του 2022:

▪️Προχώρησε σε 100% κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ.

▪️Επαναχρησιμοποίησε το 80% του αέρα από τις μονάδες κλιματισμού, εξοικονομώντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

▪️Κανένα απόβλητο που παράχθηκε στο εργοστάσιο δεν κατέληξε σε ΧΥΤΑ.

▪️Πέτυχε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με 267.724 λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της πρωτοβουλίας «Zero Plastic & Recycling Project».

▪️Έλαβε την επαναπιστοποίηση του προτύπου «Συµµαχία για το Νερό» (Alliance for Water Stewardship) για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διαβάστε ακόμα